Naar nieuw 'kunstenaarsstatuut' (Cultuurwerkerstatuut’ !) - Working in the Arts

2 min read

Een nieuw 'kunstenaarsstatuut' !

Laten we vanaf nu spreken over een 'cultuurwerkersstatuut', (want zonder technici en ondersteunende functies geen kunstenaars op de planken).
Inclusiever daar waar het kan en nodig is. Verbeteringen vanuit en voor de sector via het traject Working in the Arts, een initiatief van de ministers Pierre Yves Dermagne en Frank Vandenbroucke en hun kabinetten. Samen met experts en vertegenwoordigers uit de sector en sectorfederaties.

Aan Artists United werd gevraagd Servaas Le Compte als een van de 4 vaste experts aan te leveren. Daarnaast zijn er nog 8 vertegenwoordigers uit de sector. Evenwichtig man/vrouw, scheppende kunsten/uitvoerende kunsten, met vertegenwoordigers uit bijvoorbeeld UPACT of de Artiestencoalitie.

Lees ook de voorstellen van UPACT (18 federaties uit de sector)
en Artiestencoalitie (7 verenigingen en organisaties uit de sector)

“Working in the Arts is een top initiatief en als expert zal ik er samen met alle andere experten en vertegenwoordigers van de sector, kabinetten en administraties alles aan doen om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken! Mooi om in dit kader, met onderling respect voor elkaar zoveel ideeën alsook concrete voorstellen te horen heen en weer vliegen tijdens deze intense zittingen. We hebben een stevig traject voor de boeg, maar het is zeker een historische kans die we niet mogen missen! Vooruit met de geit, met de (ontsmette) handen in elkaar geslagen van en voor de sector en voor alle kunstenaars en cultuurwerkers. Zo inclusief mogelijk, zo goed mogelijk, zo concreet mogelijk, even alles op alles zetten en resultaten boeken! Ik heb er alvast heel veel zin in en vertrouw op alle betrokkenen van goede wil!” (dixit Servaas Le Compte)

U KAN DEELNEMEN:

Via www.workinginthearts.be krijg je de kans om concrete uitdagingen en mogelijke oplossingen in je huidige arbeidsstatuut op de politieke agenda te brengen.

Je krijgt de kans om deze uitdagingen te beargumenteren, kracht bij te zetten en te luisteren naar ervaringen van collega’s.

Collega’s in de brede zin van het woord. Dit participatietraject organiseert een online forum en focusdebatten over de grenzen van de disciplines, landstalen en regio’s heen.

Deze uitdagingen en voorstellen zullen gebundeld worden en als input dienen voor een Technische Werkgroep die recentelijk werd opgestart en waar technische experts concrete voorstellen zullen uitwerken die beantwoorden aan de noden van het veld.

Deze aanpak is historisch omdat we ervoor kiezen om met jou als ervaringsdeskundige in gesprek te gaan vooraleer een nieuwe regeling wordt uitgewerkt.

Mis het moment niet. Grijp je kans voor een beter statuut en roep iedereen uit de sector op om het debat te voeden.

The floor is yours.

#workinginthearts, #ArtistsUnited #UPACT #Frank Vandenbroucke #Artiestencoalitie #Pierre-Yves Dermagne #David Clarinval
en vele anderen die positief betrokken zijn bij dit initiatief.